အထူးပို၍ ေကာင္းသည့္အခန္း

 

၂၂ စတုရန္းမီတာရွိ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ အထူးပိုေကာင္းသည့္ အခန္းမ်ားသည္ King Size အိပ္ယာ သို႔မဟုတ္ Hollowood Twin Size အိပ္ယာမ်ား ပါရွိသည္။ ေလေအးေပးထားသည့္ အထူးပိုေကာင္းသည့္ အခန္းတြင္ သင္တည္းခိုခ်ိန္အတြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Handy Phone တစ္ခုအပါအဝင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးစံု ေပးအပ္ထားပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ျခင္း၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ Wi-Fi Hotspot ေပးအပ္ထားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အေကာင္းဆံုး ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ