အထူးေကာင္းစြာ တည္းခိုပါ

 

၂၀ စတုရန္းမီတာက်ယ္ဝန္းသည့္ အထူးေကာင္းသည့္အခန္းမ်ားသည္ ေခါင္းအံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္  King Size အိပ္ယာပါရွိပါသည္။ သင့္စိတ္ႀကိဳက္သီခ်င္းမ်ားကို နားဆင္ႏုိင္ရန္ Bluetooth စပီကာမွသည္ သင့္အီးေမးလ္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ၾကည့္ရႈရန္ အတြက္ စမတ္ TV တို႔အထိ သင့္အခန္းတြင္ပါဝင္သည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အနားယူၿပီး ခံစားလိုက္ပါ။ အိမ္ႏွင့္ေဝးသည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ကဲ့သို႔ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္အရာမ်ားအားလံုးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ရရွိႏုိင္သည့္ခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘာမ်ား ထပ္ၿပီး လုိပါဦးမလဲ။ 

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ