တည္းခိုျခင္း

 

အခန္း ၈၅ ခန္းမွာ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ေကာင္း၊ အထူးေကာင္း၊ အထူးပို၍ေကာင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအခန္းမ်ားဟူ၍ ၄ မ်ိဳး ခြဲျခားထားၿပီး ဆန္းသစ္လွပသည့္အေရာင္အေသြးႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈအေကာင္းဆံုး ရရွိေစရန္အတြက္ ေခတ္မီပရိေဘာကမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဆန္းသစ္သည့္ အလွဆင္ပစၥညး္မ်ားကို စမတ္ TV၊ Handy Phone၊ Bluetooth စတီရီယို ႏႈိးစက္၊ သတင္းစာႏွင့္ မဂၢဇင္းေပါင္း ၅၇၀၀ ေက်ာ္ကို ဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စာဖတ္ အပလီေကးရွင္းတို႔သာမက အျခားမ်ားစြာတို႔ပါရွိသည့္ ေခတ္မီ နည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။