တရုတ္

ႏွစ္သစ္ကူး ဝက္ႏွစ္ရဲ့

ကံေကာင္းျခင္းမ်ားကို

ပရိုမိုကုဒ္ PIGGY ကိုအသုံးျပဳပါ

ဘြတ္ကင္တင္ႏိုင္ေသာကာလ: ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႕အထိ

တည္းခိုႏိုင္ေသာ ကာလ : ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႕မွ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ
*စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ
** အခန္းအေရအတြက္အကန္႕အသတ္အတိုင္းသာ

HOTEL G ရန္ကုန္
စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါျပီ!!!

Hotel G ရန္ကုန္သည္ ျမဴးၾကြေသာလူေနမႈစတိုင္ကို ထင္ဟပ္ေနသည့္ဟိုတယ္ျဖစ္ကာ ခမ္းနားတင့္တယ္ၿပီး ေခတ္မီသည့္ အေငြ႕အသက္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ၿမိဳ႕ျပအျပင္အဆင္ျဖင့္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္။ Hotel G သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အခ်က္အခ်ာက်က် တည္ရွိၿပီး စီးပြားေရးကိစၥ သို႔မဟုတ္ အပန္းေျဖျခင္းအတြက္ အထူးပင္သင့္ေတာ္ပါသည္။ ၎၏ အခန္း ၈၅ ခန္းမွာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၁၅ စတုရန္းမီတာမွ ၃၀ စတုရန္းမီတာအထိ ရွိၾကၿပီး အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ေကာင္း၊ အထူးေကာင္း၊ အထူးပို၍ေကာင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအခန္းမ်ားဟူ၍ ၄ မ်ိဳး ခြဲျခားထားပါသည္။ Hotel G Yangon တြင္ အားကစားစက္ပစၥည္း အစံုံုအလင္ျပည့္စံုစြာ၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စုရံုးလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာအက်ယ္အဝန္းရွိသည့္အျပင္ Babett Eatery & Bar သည္လည္း တူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Scarlett, 25 Degrees မွလုပ္ေဆာင္သည့္ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဟိုတယ္ဧည့္ခန္းေဆာင္တြင္ မနက္စာႏွင့္ ေနခင္းစာမ်ားကို ေန႔စဥ္အခမဲ့ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံပါသည္။ 

 

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အခန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ